Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa drogi gminnej Bazanów - Krasinek - Trzcianki

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej Nr 102840L, łączącej drogę krajową nr 48 z drogą powiatową Nr 1430L oraz drogę gminną Nr 102840L z drogą powiatową Nr 1432L. Pierwszy fragment drogi biegnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 przez miejscowości Kolonia Górka, Kolonia Bazanów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430L relacji Ryki – Ogonów – Nowodwór w miejscowości Nowy Bazanów na odcinku od km 0+000 do km 2+091,25.

Drugi fragment łączy miejscowości Kolonia Bazanów i Trzcianki od km 0 +000
do km 1+133,19
Łączna długość wybudowanych dróg gminnych objętych projektem wyniesie
3,22444 km.

Produkty projektu:

 1. Długość przebudowanych dróg gminnych - 3,22444 km
 2. Długość zmodernizowanych utwardzonych obustronnych poboczy -
  3,22444 km
 3. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych -1

W wyniku projektu droga osiągnie parametry:

 1. Klasa drogi – L
 2. Ilość jezdni – 1
 3. Obciążenie ruchem – lekki KR 1
 4. Nośność – 100 kN/oś
 5. Prędkość projektowa 50 km/h
 6. Przekrój poprzeczny – szlakowy
 7. Szerokość korony drogi – 6,50 m
 8. Szerokość pasa ruchu – 5,0m
 9. Szerokość pobocza - 2 x 0,5 m pobocze utwardzone; 2 x 0,25 pobocze gruntowe.

Budowa dróg gminnych Bazanów-Krasinek-Trzcianki zakłada następujące elementy robót:

 1. Wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem
 2. Wykonanie warstwy z piasku bez doziarnienia do stabilizacji cementem, gr. w-wy 16cm
 3. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 16cm, z pielęgnacją
 4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia podbudowy stabilizowanej cementem
 5. Wykonanie progu płytowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. 5cm
 7. Wykonanie fundamentów z pospółki gr. 25cm
 8. Wykonanie przepustów rurowych śr. 60cm
 9. Oczyszczenie przepustów z namułu
 10. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego gr. 15cm
 11. Wykonanie przepustów pod zjazdami śr. 40cm wraz z wbudowaniem i wykończeniem ściankami czołowymi
 12. Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. II
 13. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. II
 14. Obsianie skarp trawą z humusowaniem
 15. Darniowanie skarp na płask z humusem
 16. Umocnienie rowów brukiem na podsypce piaskowej
 17. Ustawienie słupków z rur stalowych
 18. Montaż tarcz znaków drogowych
 19. Malowanie pasów na przejściu dla pieszych.

Odwodnienie dróg powierzchniowe. Przepusty pod drogami oraz zjazdami wykonane zostaną z rur betonowych o śr. 60 cm i 40cm zakończonych kołnierzem.
Wybór technologii wykonania drogi zgodny jest ze standardami unijnymi oraz normami polskimi.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu : 30.11.2010 r.

Stan faktyczny drogi przed realizacją robót przedstawia dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna z okresu realizacji zakresu rzeczowego projektu.
Trwa realizacja projektu pt. „Budowa drogi gminnej Bazanów – Krasinek – Trzcianki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wykonawcą robót wyłonionym zgodnie z wynikiem zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul.Doktora Perzyny 84A.
Termin realizacji zakresu rzeczowego projektu określony w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie realizacji projektu upływa w dniu 30.11.2010 r.
W wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu w postaci skrócenia czasu przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi o 5,77 min , zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi do 100 kN/oś.
Wskaźniki produktu projektu to 3,22 km zmodernizowanych dróg gminnych , 1 wybudowane przejście dla pieszych, 3,22 km zmodernizowanych utwardzonych obustronnie poboczy.


Z dniem 31.12.2010r. zgodnie z umową o dofinansowanie, zakończono realizację projektu.